Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG Vị trí: Trưởng phòng điều hành du lịch (số lượng: 1 người) Mô tả công việc: Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động của phòng ban. Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch có hiệu quả kế hoạch kinh doanh du lịch đã đề ra. Đề xuất đưa ra các giải pháp nhằm duy trì và phát triển hoạt động của công ty. Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện [...]